Dr Ivanka Popović

Redovni profesor

Biografija
Prezime: Popović
Ime: Ivanka

Nacionalnost:
Srpska
Mesto rođenja: Rio de Ženeiro (Brazil)
Datum rođenja: 27.01.1959.
ivanka

OBRAZOVANJE-PROFESIONALNO ISKUSTVO

2012- Prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu.
2009-2013 Predsednik Srpskog hemijskog društva
2006-2012 Dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, UB.
2004-2006 Prodekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, UB.
2001- Redovni profesor, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.
1996-2001 Vandredni profesor, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.
1992-1996 Docent, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.
1987-1992 Asistent, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.
1983-1987

Asistent pripravnik, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.

1987-1991 Doktor tehničkih nauka, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.

  • Doktorska teza: „Termička degradacija poli(di-n-alkil itakonata)“.
1983 Istraživač u Institutu za nuklearne nauke VINČA, u trajanju od 10 meseci, Laboratorija za materijale, Beograd, Srbija.
1982-1986 Magistar tehničkih nauka, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB

  • Magistarska teza: „Degradacija poli(dimetil itakonata)“.
1978-1982 Diplomirani inženjer, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.

DODATNO OBRAZOVANJE

UNIDO nacionalni ekspert za čistiju proizvodnju.
2003 JUAT (Accreditation Body of Serbia and Montenegro) Ocenjivač za akreditaciju laboratorija.
2001 Interni ocenjivač za ISO 9001-2000.
2000 Institute fur Physikalishe Chemie der Universitat Gottingen (host Prof. Michael Buback).
1985-1994 Hahn-Meitner-Institute Berlin GmbH, Berlin (hosts Prof. Wolfram Schnabel, Prof. Arnim Henglein, Dr. Horst Weller).

OBLASTI INTERESOVANJA

Polimerno inženjerstvo (kinetika polimerizacije, karakterizacija polimera termogravimetrijskom analizom, degradacija i reciklaža polimera, polimerni nanokompoziti). Održivi razvoj.

NASTAVA

Osnovne akademske studije:

  • Uvod u hemijsko inženjerstvo
  • Prerada polimera
  • Reciklaža polimernih materijala

 

Master studije:

  • Ekstruzija

 

Doktorske studije :

  • Degradacija i stabilizacija polimera
  • Organski otpad kao sekundarna sirovina

NAGRADE I STIPENDIJE

1994 Medalja Srpskog hemijskog društva za uspeh i pregalaštvo u nauci
2004 Nagrada Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije za naučna dostignuća

DODATNE INFORMACIJE (DRUGE AKTIVNOSTI)

-Član uredništva ‘Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly’’ -Urednik engleske verzije časopisa „Hemijska industrija“ -Član Američkog hemijskog društva -Član izvršnog odbora Društva plastičara i gumara Srbije

Mentor: 3 doktorske teze: S.Veličković (2006), B. Fidanovski (2009-), B. Vukadinović (2009).

6 magistarskih teza: M. Milovanović, M. Avramović, S.Veličković, T. Đakov, M. Žagar, Lj. Kljajević

40 diplomskih radova (1992-2009).

Jezici: Srpski i Engleski (kao maternji jezik), Nemački (viši nivo), Francuski (osnovni nivo),
Slovenački (osnovni nivo). —

——–

* Tehnološko-metalurški fakultet – Univerzitet u Beogradu (TMF-UB)

 

Publikacije

 

Projekti

2011-2014 Rukovodilac projekta br. 172062, „Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita“, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2010-2012 Rukovodilac radnog paketa WP3-Strengthening the human potential, NANOTECH FTM (FP7-REGPOT 2009-10) „Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre“, FP7-REGPOT 2009-1.
2006-2010 Rukovodilac projekta br. 142023, „Sinteza i krarakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture“, finansiran od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2005 Rukovodilac izrade studija za Agenciju za reciklažu Republike Srbije:„Generalni projekat za pogon za proizvodnju r-PET granulata kvaliteta za prehrambenu ambalažu iz sekundarne sirovine PET“.
2004 Rukovodilac izrade studija za Agenciju za reciklažu Republike Srbije:„Strategija sakupljanja sekundarne sirovine poli(etilen tereftalata) (PET) i edukacija stanovništva o ponovnoj upotrebi PET“.
2004 Rukovodilac bilateralnog projekta Slovenija-Srbija i Crna Gora „Biorazgradivi polimeri“.
2002-2004 Rukovodilac projekta br. 1948, „Sinteza, modifikovanje i karakterisanje sintetskih i prirodnih polimernih materijala“, finansiran od Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.
2003 Rukovodilac izrade studija za Agenciju za reciklažu Republike Srbije:„Reciklaža poli(etilen tereftalata) ili PET kao sekundarna sirovina“.

Kontakt

Dr Ivanka Popović

Prorektor za nauku
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 32 07
Faks: +381 11 32 07 481
El. pošta: ivanka.popovic@rect.bg.ac.rs
Internet: www.ctt.bg.ac.rs
UB
Redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 33 03
El. pošta: ivanka@tmf.bg.ac.rs
Internet: www.tmf.bg.ac.rs

tmf

© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.