Dr Nikola Milašinović

- Vandredni profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji
– Naučni saradnik u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Biografija

Prezime : Milašinović
Ime : Nikola
Nacionalnost : Srpska
Mesto rođenja: Jagodina  (Srbija)
Datum rođenja: 01.08.1980.
Nikola

OBRAZOVANJE–PROFESIONALNO ISKUSTVO

2013- Docent, Kriminalističko-policijska akademija, Republika Srbija.
2012 Kriminalističko-policijska akademija, predavanje po pozivu: ,,Polimeri i polimerni materijali i njihova primena u forenzičkom inženjerstvu” u okviru predmeta „Forenzičko inženjerstvo“ na Specijalističkim studijama.
2011- Naučni saradnik, Inovacioni Centar TMF-UB.*
2011- Saradnik u nastavi na predmetu „Hemija makromolekula”, TMF-UB.
2010-2011 Istraživač saradnik, Inovacioni Centar TMF-UB.
2004 IAESTE razmena studenata, u trajanju od 6 nedelja, Tehnološki Univerzitet (Politechnika Szczecińska) u Šćećinu, Poljska.
2005-2011 Doktor tehničkih nauka, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.

 • Doktorska teza: „Sinteza pH- i temperaturno-osetljivih hidrogelova itakonske kiseline kao nosača za imobilizaciju lipaze iz Candida rugosa”.
2000-2005 Diplomirani inženjer za hemijsku tehnologiju, Katedra za organsku hemijsku tehnologiju, TMF-UB.

 • Diplomski rad: „Praćenje kinetike bubrenja i kontrakcije zapremine hidrogelova N-izopropilakrilamida i kopolimera N-izopropilakrilamida sa malim sadržajem itakonske kiseline”.

DODATNO OBRAZOVANJE

2013 Univerzitet u Beogradu, Program stalnog usavršavanja: „Kontrolisano oslobađanje leka – osnovni principi i primena u formulaciji terapijskih sistema“.
2012 Nacionalna radionica „Uspešno licenciranje tehnologije (SLT)”, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) i Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Srbija.

OBLASTI INTERESOVANJA

Prirodni i sintetski hidrogelovi. Struktura i svojstava polimera i polimernih materijala i njihova primena u medicini i farmaciji. Sinteza i karakterizacija homo- i kopolimera na bazi itakonske kiseline. Hidrogelovi za kontrolisano otpuštanje terapeutskih supstanci.

Imobilizacija i inkapsulacija enzima i bioaktivnih materijala za specifične namene u hidrogelove na bazi itakonske kiseline i njihova primena u biotehnologiji.

Forenzičko inženjerstvo. Polimeri i polimerni materijali i njihova primena u forenzici. Forenzičke metode za identifikaciju polimera i polimernih materijala.

NAGRADE I STIPENDIJE

2014 Sertifikat učesnika II Međunarodne naučno-praktične konferencije „Forenzička nauka: ruska i međunarodna iskustva“, Volgogradska akademija MUP-a Ruske Federacije, Volgograd, Russia.
2010 Poster Award, 2nd place, „Nutritional Status and Components of Metabolic Syndrome in Patients on Atypical Antipsychotics Therapy”, V Congress of Pharmacists of Serbia, Belgrade.
2005-2010 Stipendija Ministarstva za nauku i tehnološki razvoje Republike Srbije tokom doktorskih studija.
2006 Nagrada Srpskog hemijskog društva za celokupno dostignuće tokom osnovnih studija.
2001-2005 Stipendija TMF-UB.
2001-2005 Pet puta dobitnik diplome „Panta S. Tutundžić” za izuzetna dostignuća tokom osnovnih studija.
2000-2005 Stipendija opštine Jagodina.

NASTAVA

Osnovne strukovne studije:

 • Metode forenzičke identifikacije lica (2013-)

Osnovne akademske studije:

 • Uvod u hemiju (2013-)
 • Fizička hemija (2014-)
 • Hemijsko-tehnološki inženjering (2014-)
 • Organska i neorganska hemija (2014-)
 • Savremeni metodi u tehnološkom inženjerstvu (2016-)

Specijalističke sudije:

 • Forenzičar i forenzičke laboratorije (2013-2015)
 • Biometrijsko-forenzičke identifikacije (2013-2015)

Master studije:

 • Hemijsko inženjerstvo (2013-)
 • Biohemijsko inženjerstvo (2013-)
 • Tehničko-tehnološko inženjerstvo (2013-)
 • Biotehnologija (2014-)

DODATNE INFORMACIJE (OSTALE AKTIVNOSTI)

Predavanja:

„Biometric Aspect of Human Gait“,Plenarno predavanje. II Međunarodne naučno-praktične konferencije „Forenzička nauka: ruska i međunarodna iskustva“, Volgogradska akademija MUP-a Ruske Federacije, 21-22 Maj Volgograd, Rusija, 2014.

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predavanje u okviru sekcije za Hemiju i tehnologiju makromolekula Srpskog hemijskog društva: „Hidrogelovi za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci“, 2013.

Kriminalističko-policijska akademija, predavanje po pozivu: „Methods of Forensic Identification of Persons“ (poseta delegacije Državnog univerziteta unutrašnjih poslova u Lavovu, Ukrajina), 2013.

Recenzent u časopisima:

Physical Chemistry Chemical Physics (1), Journal of Applied Polymer Science (1), Journal of the Serbian Chemical Society (1), Bioprocess and Biosystems Engineering (1), British Microbiology Research Journal (1), Bezbednost (2), Chemical Industry (1), Journal of Polymeric Materials (1), Žurnal za kriminalistiku i pravo (2), British Journal of Pharmaceutical Research (1), International Research Journal of Pure and Applied Chemistry (1), Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (1), Journal of Basic and Applied Research international (1), Chemical Engineering Journal (2).

Uređivački odbor:

Pharmacologia (ISSN 2044-4648), 2013-2015
Journal of New Science Biotechnology (), 2014-

Organizacioni obdor međunarodnih naučnih skupova:
Dani Arčibalda Rajsa (Beograd, 2014), Dani Arčibalda Rajsa (Beograd, 2015).

Jezici:

Engleski (viši nivo), Grčki (viši nivo), Nemački (osnovni nivo)

linkedin-logo

———– * Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF-UB)

Publikacije

 • Bojana B. Vidović, Nikola Milašinović, Jelena M. Kotur-Stevuljević, Sanda P. Dilber, Melina T. Kalagasidis-Krušić, Brižita I. Đorđević, Zorica D. Knežević-Jugović, „Encapsulation of α-lipoic acid into chitosan and alginate/gelatin hydrogel microparticles and its in vitro antioxidant activity“, Hemijska industrija, DOI:10.2298/HEMIND141119010V.

International Conference Presentations and Abstracts: International Conference Presentations

 • Trifković, K.T., Isailović, B.D., Milašinović N., Jovanović A., Knežević-Jugović Z., Djordjevic V., Bugarski B., „Mechanical properties of alginate-liposomes-based beads with encapsulated resveratrol“, IV Međunarodni kongres: „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, Zbornik radova, Jahorina, Bosna i Hercegovina (2015) 318-325. DOI: 10.7251/EEMEN1501318T, ISBN 978-99955-81-18-3
 • Trifković, K.T., Milašinović N., Kalagasidis Krušić M., Knežević-Jugović Z., Milosavljević N., Djordjević V., Bugarski B., „FT-IR spectroscopy characterization of gelatin/chitosan hydrogels for encapsulation of polyphenols from Thymus Serpyllum L.“ IV Međunarodni kongres: „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, Zbornik radova, Jahorina, Bosna i Hercegovina (2015) 326-335. DOI: 10.7251/EEMSR1501326T, ISBN 978-99955-81-18-3.
 • Bojana Vidović, Nikola Milašinović, „Recent Developments and Applications of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays in Forensic Food Analysis“, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, 3-4. mart, Beograd, Srbija (2015).
 • Nikola Milašinović, Dragutin Ratković, Ljiljana Mašković, „Biometric Aspect of Human Gait“, Plenarno predavanje, II Međunarodna naučno-praktična konferencija „Forenzička nauka: ruska i međunarodna iskustva“, Volgogradska Akademija MUP-a Ruske Federacije, Volgograd (2014).
 • I. Terzić, J. Antić-Stanković, M. Lučić Škorić, N. Milosavljević, N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, Antimicrobial activity of zinc ions crosslinked alginate/gelatin hydrogels, 15th International Conference Polymers and Organic Chemistry (2014), Timisoara, Romania, Book of Abstract, 119, Proceedings, Vol I, 123-134.
 • N. Milašinović, D. Ratković, Lj. Mašković, Biometric Aspect of Human Gait, II International Scientific-Practical Conference “Forensic Science: Russian and International Experience”, Volgograd Academy of the Internal Affairs Ministry of the Russian Federation, Volgograd, Russia (2014).
 • B. Vidojević, Lj. Mašković, N. Milašinović, Biometric Characteristics of Human Ear, The International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, 3-4. March, Belgrade, Serbia (2014).
 • K. Trifković, N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, V. Djordjević, Z. Knežević-Jugović, V. Nedović, B. Bugarski, Encapsulation of Thymus Serpyllum L. aqueous extract in chitosan microbeads, Internatonal COST conference, Action FA1001, 15-16 October, Lunteren, The Netherlands (2012).
 • K. Trifković, N. Milašinović, B. Isailović, M. Kalagasidis Krušić, V. Djordjević, Z. Knežević-Jugović, B. Bugarski, Encapsulation of Thymus Serpyllum L. Aqueous extract in chitosan and alginate-chitosan microbeads, 6th Central European Congress on Food (2012), Novi Sad, Serbia, Proceedings, 1052-1058.

International Conference Abstracts

 • M. Lučić, N. Milašinović, N. Milosavljević, B. Vidović, J. Antić Stanković, M. Kalagasidis Krušić, Chitosan-based hydrogels containing silver for antimicrobial application, “ICOSECS 8“ (2013), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 219.
 • I. Terzić, M. Lučič Škorć, N. Milašinović, N. Milosavljević, J. Ivanović, I. Žižović, M. Kalagasidis Krušić, Supercritical CO2 impregnation of chitosan based xero- and aerogels with thymol, International Symposium on Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and Membranes (2015), Budapest, Hungary, Book of Abstract, 69.
 • M. Lučič Škorć, N. Milosavljević, M. Radoičić, Z. Šaponjić, M. Radetić, N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, Immobilization of TiO2 nanoparticles onto chitosan-based microparticles for photodegradation of C.I. Acid Orange 7, International Symposium on Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and Membranes (2015), Budapest, Hungary, Book of Abstract, 70.
 • N. Milašinović, N. Milosavljević, M. Lučić, Z. Knežević-Jugović, M. Kalagasidis Krušić, Chitosan/Gelatin based hydrogels for controlled release of lipase form Candida rugosa, “ICOSECS 8“ (2013), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 222.
 • M. Lučić, N. Milosavljević, N. Milašinović, J. Filipović, M. Kalagasidis Krušić, Superporous Hydrogels of Chitosan, Itaconic Acid and Methacrylic Acid, “YUCOMAT 2012” (2012), Herceg Novi, Montenegro, Book of Abstracts, 98.
 • M. Lučić, N. Milosavljević, N. Milašinović, J. Filipović, M. Kalagasidis Krušić, Synthesis of superabsrobent hydrogels based on chitosan, First International Conference of Young Chemists of Serbia (2012), Belgrade, Serbia, 75.

National Conference Presentations and Abstracts: National Conference Presentations

 • N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, Z. Knežević-Jugović, J. Filipović, The Synthesis of n-amyl-isobutirate catalyzed by Candida rugosa lipase immobilized onto copolymer hydrogel of N-isopropylacrylamide and itaconic acid, XLVIII Meeting of Serbian Chemical Society (2010), Novi Sad, Serbia, 200-203.
 • N. Milašinović, N. Milosavljević, J. Filipović, Z. Knežević, M. Kalagasidis Krušić, The effect of poli(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogel on controlled release of Candida rugosa lipase, Biotechnology for Sustainable Development (2010), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 73-76.
 • M. Kalagasidis Krušić, N. Milašinović, Z. Knežević-Jugović, J. Filipović, The effect of pH and temperature on Candida rugosa lipase activity immobilized onto hydrogels of N-isopropylacrylamide and itaconic acid, XLVII Meeting of Serbian Chemical Society (2009), Belgrade, Serbia, 176-179.
 • N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, Z. Knežević, J. Filipović, Effect of composition of poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogel on immobilized Candida rugosa lipase activity, XLVI Meeting of Serbian Chemical Society (2008), Belgrade, Serbia, 63-66.
 • N. Milašinović, N. Milosavljević, M. Kalagasidis Krušić, Z. Knežević, J. Filipović, Immobilization of Candida rugosa lipase onto hydrogels of N-isopropylacrylamide and itaconic acid, XLV Meeting of Serbian Chemical Society (2007), Novi Sad, Serbia, 61-64.

National Conference Abstracts

 • N. Milašinović, Z. Knežević-Jugović, N. Milosavljević, M. Lučić Škorić, J. Filipović, M. Kalagasidis Krušić, Production of n-amyl isobutyrate using lipase from Candida rugosa immobilized into N-isopropylacrylamide and itaconic acid hydrogel, 51. Meeting of Serbian Chemical Society (2014), Belgrade, Serbia, Book of Abstract, 83.
 • N. Milašinović, J. Filipović, Z. Knežević-Jugović, M. Kalagasidis Krušić, Ester production using lipase from Candida rugosa immobilized into poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogel, L Meeting of Serbian Chemical Society (2012), Book of Abstracts, Belgrade, Serbia, 124.
 • N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, Z. Knežević, J. Filipović, The application of pH-sensitive hydrogels of itaconic acid for controlled release of lipase from Candida rugosa, “Cleaner Technologies and New Materials – Sustainable Development, Faculty of Technology and Metallurgy (2008), Belgrade, Serbia, 69.
 • N. Milosavljević, N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, J. Filipović, Synthesis of hydrogels of itaconic acid and chitosan, XLV Meeting of Serbian Chemical Society (2007), Book of Abstracts, Novi Sad, Serbia, 114.
 • N. Milosavljević, N. Milašinović, M. Kalagasidis Krušić, Z. Knežević, J. Filipović, Immobilization of lipase onto hydrogels based on itaconic acid and N-isopropylacrylamide, XIV Symposium of macromolecular chemistry and technology (2006), Vršac, Serbia, 48.

Projekti

2015-2019 Interni projekat (saradnik), na osnovu saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova RS; „Forenzički metodi u kriminalistici“.
2012-2015 Interni projekat (saradnik), na osnovu saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova RS; „Kriminalističko-forenzička obrada mesta krivičnih događaja”.
2011-2014 Projekat br. III 46010, „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenti hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2006-2010 Projekat br. 142023, „Sinteza i krarakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture“, finansiran od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kontakt

Dr Nikola Milašinović

Docent

Kriminalističko-policijska akademija
Katedra forenzike
Cara Dušana 196, 11080 Belgrade, Srbija
Tel: 011 310 71 40
Fax: 011 316 21 50
El. pošta: nikola.milasinovic@kpa.edu.rs
Linkedin: nikola-milasinovic
Internet: www.kpa.edu.rs kpa_logo
Naučni saradnik

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011 33 03 730
El. pošta: nikolla3@tmf.bg.ac.rs
Linkedin: nikola-milasinovic
Internet: www.inocentar.tmf.bg.ac.rs

tmf

© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.