Dоktоrskе аkаdеmskе studiје

Degradacija i stabilizacija polimera
Naziv predmeta Degradacija i stabilizcija polimera
Studijski program Svi studijski programi
Modul
Profesor Dr Ivanka Popović
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 5
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Studenti su osposobljeni da samostalno sagledaju složenost i povezanost parametara koji utiču na pojavu degradacije polimernih materijala i da prepoznaju uslove pri kojima može da dođe do degradacije polimernog materijala i da predlože načine da se razgradnja izbegne. Studenti usvajaju znanja koja će im omogućiti da analiziraju i rešavaju složene probleme vezane za određivanje trajnosti pod uslovima primene.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da samostalno izvode ispitivanja na osnovu kojih mogu da prate degradativne promene u polimernom materijalu. Studenti su osposobljeni za rad u timu i da na adekvatan način predstave rezultate svog rada.

Sadržaj predmeta

Predmet obuhvata sve aspekte degradacije polimernih materijala (termičku, mehaničku, hemijsku, foto, radijacionu i biološku), mehanizam i kinetiku, kao i načine stabilisanja materijala. Razmatraju se primeri degradacije polimernih materijala koji se masovno koriste (poliolefini, polivinilhlorid, polistiren, polimetilmetakrilat, poliamidi, polietilentereftalat, i dr), uticaj dodataka na degradaciju polimera, metode kojima se može pratiti degradacija polimera, kao i mogućnosti projektovanja polimernog materijala sa željenim svojstvima stabilnosti.

Literatura

1. Wolfram Schnabel, Polymer Degradation – Principles and Applications, Hanser International, Berlin, 1981.
2. Norman Grassie, Gerald Scott, Polymer Degradation and Stabilisation, Cambridge University Press, 1985.
3. C.F. Cullis, M.M. Hirschler, The Combustion of Organic Polymers, Clarendon Press, Oxford, 1981.
4. J. Troitzch, Ed., International Plastics Flammability Handbook, Hanser, München, 1990.

Broj časova nedeljno

Predavanja LAB Studijski istraživački rad
2

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 70
testovi
seminari 30

Polimerizacija u heterogenim sistemima

Naziv predmeta Polimerizacije u heterogenim sistemima
Studijski program Svi studijski programi
Modul
Profesor Dr Melina Kalagasidis Krušić
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 5
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa značajem polimerizacija u heterogenim sredinama i njihovoj primeni u industriji. Studenti se upoznaju sa klasičnim i novim procesima polimerizacije u heterogenoj sredini, mehanizmom i kinetikom polimerizacije, karakterizacijom dobijenog polimera i primenom.

Ishod predmeta

Studenti su stekli odgovarajuća znanja o osnovnim principima i tehnikama polimerizacija u heterogenim sredinama; sposobni su da odaberu odgovarajući način sinteze da bi postigli željena svojstva finalnog proizvoda; sposobni da kontrolišu proces i krajnji proizvod.

Sadržaj predmeta

1. Značaj i primena polimerizacija u heterogenim sredinama. 2. Polimerizacija u emulziji-klasična polimerizacija u emulziji, inverzna emulziona polimerizacija. 3. Sinteza lateksa, karakteristike i primena. 4. Polimerizacija u suspenziji. 5. Disperziona polimerizacija. 6. Mikro- i nanosistemi u emulziji i disperziji. 7. Primena površinski aktivnih materija u heterogenim polimerizacijama, stabilnost koloidnih rastvora. 8. Karakterizacija polimera koji nastaju navedenim tehnikama.

Literatura

1. P.A. Lovell, M.S. El-Asser, Emulsion polymerization and emulsion polymers, J. Wiley and Sons, Chichester 1999.
2. G. Odian, Principles of Polymerization, Forth. Ed. Wiley, New York, 2004.
3. D.E. Hudgin, Handbook of polymer synthesis, Marcel Dekker 2005.
4. C.S. Chem, Emulsion polymerization mechanisms and kinetics, Prog. Polym.Sci. 2006, 31:443-486
5. M. Antonietti, K. Landfester, Polyreactions in miniemulsions, Prog. Polym.Sci., 2002, 27:689-757.

Broj časova nedeljno

Predavanja

LAB

Studijski istraživački rad

2

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju 10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 60
testovi
seminari 30

Površinski aktivne materije

Naziv predmeta Površinski aktivne materije
Studijski program Svi studijski programi
Modul
Profesor Dr Melina Kalagasidis Krušić
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 5
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studente upozna sa svojstvima i mehanizmom delovanja površinski aktivnih materija (PAM), njihovom značaju i ulozi u proizvodnji različitih industrijskih proizvoda.

Ishod predmeta

Posle uspešno savladanog predmeta studenti su stekli odgovarajuća znanja o svojstvima i značaju PAM u industriji. Takođe, studenti su stekli sposobnost da odaberu odgovarajuće PAM za proizvodnju različitih industrijskih proizvoda.

Sadržaj predmeta

1. Površinski aktivne materije (PAM)-struktura, osnovna svojstva i podela PAM. 2. Formiranje i struktura micela, PAM u vodenoj i organskoj sredini. 3. Smeše polimera i PAM, polimerne PAM. 4. Uloga PAM pri kvašenju, pranju, solubilizaciji. 5. Primena PAM u formiranju i stabilizaciji emulzija, pena, mikro- i nanoemulzija. 6. Uloga PAM u sistemima za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci. 7. PAM u kozmetičkim proizvodima. 8. Primena PAM u farmaciji. 9. Primena PAM u poljoprivredi.

Literatura

1. M. Kalagasidis Krušić, Površinski aktivne materije, Interna skripta, Beograd 2010.
2. K. Holmberg, B. Jonson, B. Lindman, ‘ Surfactants and Polymers in Aqueous Solution’, John Wiley & Sons, England 2003
3. T. Tadros, ‘Applied Surfactants’, Wiley-VCH Germany, 2005
4. M. Malstemn, ‘ Surfactants and Polymers in Drug Delivery’, Marcel Dekker, 2002

Broj časova nedeljno

Predavanja

LAB

Studijski istraživački rad

1,5

0,5

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju 10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 60
testovi
seminari 30

Savremeni postupci prerade polimera

Naziv predmeta Savremeni postupci prerade polimera
Studijski program Svi studijski programi
Modul
Profesor Dr Ivanka Popović
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 5
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Upoznavanje sa savremenim postupcima prerade polimera i mogućnostima modelovanja i simulacije postupaka prerade polimera.

Ishod predmeta

Osposobljavanje za vođenje, optimizovanje i projektovanje procesa prerade polimera i strukturiranje polimernih materijala. Razumevanje metodologije simulacije postupaka prerade polimera. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima.

Sadržaj predmeta

Postupci dobijanja složenih multikomponentnih polimernih proizvoda u širem smislu od klasičnog oblikovanja termoplastičnih polimera, elastomernih proizvoda i termoumrežavajućih polimera do modernih nano- i mikro-tehnologija proizvodnje polimernih kapsula, zrna i slično, sa hemijski- i biološki aktivnim sadržajem, kao i polimernih kompozita i nanokompozita. Modelovanje i simulacija postupaka prerade polimera.

Literatura

1. Ј.S. Veličković, I.G. Popović, Prerada polimernih materijala, Interna skripta, TMF, Beograd 2008.
2. S. Middleman, Fundamentals of Polymer Processing, McGraw-Hill, New York, 1977.
3. T. Osswald, J. Hernandez, Polymer Processing – Modeling and Simulation, Hanser Verlag, 2006.
4. Charles. A. Harper, Ed.Handbook of Plastics, Elastomers & Composites, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002.

Broj časova nedeljno

Predavanja LAB Studijski istraživački rad
2

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 50
testovi
seminari 50

[/atoggle]

Struktura i svojstva polimernih materijala

Naziv predmeta Struktura i svojstva polimernih materijala
Studijski program Svi studijski programi
Modul
Profesor Dr Melina Kalagasidis Krušić
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 5
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa strukturom, svojstvima i dobijanjem polimernih materijala. Sticanje znanja o uticaju strukture na svojstva i primenu polimernih materijala. Sticanje znanja o značaju i mogućnostima primene polimera u različitim oblastima zahvaljujući njihovoj specifičnoj strukturi i svojstvima.

Ishod predmeta

Studenti su stekli znanja o specifičnoj strukturi i svojstvima polimernih materijala i da naprave vezu između svojstva polimernog materijala i njegove strukture. Stekli su znanja kako odgovarajući izbor polaznih sirovina i postupka sinteze može uticati na svojstva i primenu krajnjeg proizvoda. Osposobljeni su da predvide ponašanje materijala na osnovu strukture.

Sadržaj predmeta

1. Značaj i primena polimernih materijala. 2. Definicija i nomenklatura polimera. 3. Struktura polimera-lančasta struktura, nivoi strukture polimera, uticaj na svojstva. 4. Svojstva polimernih materijala: molarna masa i raspodela molarnih masa; rastvori i rastopi polimernih materijala; termička, mehanička i reološka svojstva. 5. Dobijanje polimernih materijala, uticaj na strukturu. 6. Ispitivanje svojstava polimernih materijala.

Literatura

1. S. Jovanović, J. Đonlagić, Hemija makromolekula, TMF, Beograd 2004.
2. S. Jovanović, K. Jeremić, Karakterisanje polimera, TMF, Beograd 2007.
3. D.E. Hudgin, Handbook of polymer synthesis, Marcel Dekker, 2005.
4. G. Odian, Principles of polymerization, Fourth edition, John Wiley and Sons, 2004.

Broj časova nedeljno

Predavanja LAB Studijski istraživački rad
1,5 0,5

Metode izvođenja nastave

Izrada seminarskog rada (u vidu prezenatcije ili literaturnog rada) na zadatu temu uz pretragu i korišćenje aktuelne literature iz oblasti.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju 10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 60
testovi
seminari 30

Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine

Naziv predmeta Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine
Studijski program Svi studijski programi
Modul
Profesor Dr Ivanka Popović
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 5
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da osposobi studente da samostalno prepoznaju mogućnosti ponovne upotrebe iskorišćenih proizvoda organske hemijske tehnologije. Studenti su sposobni da identifikuju koja organska jedinjenja su zagađivači životne sredine, a koja su pogodna za reciklažu.

Ishod predmeta

Studenti su sposobni da analiziraju složene tehnologije reciklaže organskih proizvoda. Na osnovu analize problema, studenti su u stanju da odaberu adekvatne tehnologije za uklanjanje organskih zagađivača iz vodotokova i zemljišta. Studenti su osposobljeni za rad u timu i da na adekvatan način predstave rezultate svog rada.

Sadržaj predmeta

Studenti se upoznaju sa mogućnostima ponovne upotrebe/reciklaže ili uklanjanja otpadnih proizvoda organske hemijske tehnologije: polimernih materijala, korišćenih ulja i maziva, rashladnih fluida, kao i organskih fluida koji dospevaju u zemljište i vodotokove akcidentnim situacijama. Identifikuju se najčešći organski zagađivači. Studenti se upoznaju sa mogućnostima iskorišćenja organskih sekundarnih sirovina i uklanjanja organskih zagađivača iz vode i zemljišta.

Literatura

1. N.K. Ostler, Introduction to Environmental Technology, Prentice Hall, 1995
2. A. Sequeira Jr., Lubricant Base Oil and Wax Processing, Texaco Inc., 1994
3. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
4. I. Popović, Reciklaža polimernih materijala, Interna skripta , TMF, Beograd, 2006.
5. M.Ristić, M. Vuković, Upravljanje čvrstim otpadom,Tehnički fakultet, Bor, 2006.

Broj časova nedeljno

Predavanja

LAB

Studijski istraživački rad

2

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i seminarski rad.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 70
testovi
seminari 30

© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.