Mаstеr аkаdеmskе studiје

Barijerna svojstva polimerne ambalaže
Naziv predmeta Barijerna svojstva polimerne ambalaže
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul Ambalažni materijali
Profesor Dr Ivanka Popović
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 4
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Sticanje naučnih znanja i veština za samostalna istraživanja i primenu najnovijih saznanja iz oblasti polimernih ambalažnih materijala i savremenih uslova pakovanja, upoznavanje sa barijernim svojstvima polimernih materijala i njihovih kombinacija, kao i upoznavanje studenata sa procesima na molekularnom nivou i njihovim korišćenjem za postizanje željenih svojstava ambalaže.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za uvođenje inovacija, osavremenjavanje, usavršavanje i poboljšanje svojstava polimerne ambalaže pakovanja. Primena znanja o barijernim svojstvima savremenih kombinacija ambalažnih materijala, vrsta i oblika ambalaže namenjenih za pakovanje različitih prehrambenih proizvoda uz primenu savremenih uslova pakovanja.

Sadržaj predmeta

Teorijski deo Rastvorljivost, difuzija i permeabilnost. Uticaj tipa polimera, uticaj tipa fluida, zavisnost ovih svojstava od dimenzija i forme uzorka. Koeficijenti rastvorljivosti i difuzije. Uticaj temperature i pritiska na navedena svojstva. Uticaj tipa prerade na barijerna svojstva. Postupci za dobijanje filmova i njihov uticaj na konačna svojstva polimernog filma. Primena u industriji ambalaže. Barijerna svojstva polimerne ambalaže prema različitim penetrantima – gasovi, ulja, vodeni rastvori, organski rastvarači. Pakovanje hrane. Pakovanje u „inteligentne“ materijale. Pakovanje proizvoda kućne hemije. Pakovanje ostalih materijala.
Praktična nastava Praktične i demonstracione vežbe u laboratorijama TMF, kao i obilazak industrijskih pogona koji se bave proizvodnjom ambalaže.

Literatura

1. I. Vujković: Polimerna i kombinovana ambalaža, TF Novi Sad, 1997.
2. S. Ebnesajjad, Plastic Films in food Packaging: Materials, Technology and Application, Elsevier, Amsterdam, 2013.
3. D. Gupta, Diffusion Processes in Advanced Technological Materials, William Andrew, Norwich, NY, 2005.

Broj časova nedeljno

Predavanja Računske vežbe LAB
2 1

Metode izvođenja nastave

Predavanja, praktična nastava.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju pismeni ispit
praktična nastava 15 usmeni ispit 45
testovi 20

Elastomeri

Naziv predmeta Elastomeri
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul Konstrukcioni materijali
Profesor Dr Ivanka Popović
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 4
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Upoznavanje sa strukturom, svojstvima i mogućnostima primene elastomernih materijala. Povezivanje principa građe i dinamike polimernih mreža sa specifičnostima elastomerne strukture i praktičnim metodama izbora elastomernih materijala, formiranja kompozita i oblikovanja proizvoda od elastomera. Prikaz daljih mogućnosti razvoja materijala i novih materijala u ovoj oblasti.

Ishod predmeta

Ovladavanje osnovnim principima i tehnikama za rad sa elastomernim materijalima. Poznavanje širokog spektra primene elastomera kao materijala. Osposobljenost za projektovanje elastomernih materijala, posebno sastavljanja receptura za kaučukove smese i dizajniranje proizvoda od elastomera.

Sadržaj predmeta

Teorijski deo Uvod-priroda, mesto i značaj elastomernih materijala. 1.Struktura i svojstva kaučuka i drugih osnovnih tipova elastomera. 2.Struktura i svojstva elastomernih mreža. 3. Reologija elastomernih materijala. 4.Primena i metode izbora elastomernih materijala. 5. Komponente receptura za proizvode od elastomera.
Praktična nastava 1.Upoznavanje sa elastomernim sirovinama. 2.Sastavljanje receptura za kaučukove smese. 3. Priprema kaučukovih smesa. 4.Umrežavanje kaučukovih smesa. 5. Proračuni parametara umešavanja, vulkanizovanja i svojstava vulkanizata.

Literatura

1. M.Plavšić, R.S. Popović, R.G. Popović, Elastomerni materijali, Naučna knjiga, Beograd 1995.
2. M.Plavšić, Zbirka zadataka iz tehnologije gume, Interna skripta, TMF, Beograd, 1985.
3. J. Mark, B. Erman, C.M. Roland, Science and technology of rubber, Elsevir, Amsterdam 2013.

Broj časova nedeljno

Predavanja

Računske vežbe

LAB

2

1

Metode izvođenja nastave

Predavanja, praktična nastava.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju 5 pismeni ispit
praktična nastava 15 usmeni ispit 45
testovi 25
seminari 10

Polimeri u kozmetičkim proizvodima

Naziv predmeta Polimeri u kozmetičkim proizvodima
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul Polimerno inženjerstvo
Profesor Dr Melina Kalagasidis Krušić
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 4
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studente upozna sa značajem i primenom polimera u kozmetičkim proizvodima. Predmet se bavi proučavanjem polimera sa aspekta primene kao komponente koje omogućavaju formulaciju i stabilnost kozmetičkog proizvoda i kao aktivne komponente sa kozmetološkim delovanjem. Studenti se takođe upoznaju sa biodegradabilnim polimerima koji se koriste kao materijali za inkapsulaciju kozmetički aktivnih supstanci, kao i metodama inkapsulacije.

Ishod predmeta

Posle uspešno savladanog predmeta studenti su stekli odgovarajuća znanja o značaju i primeni polimera u kozmetičkim proizvodima za različite namene (1), sposobnost da odaberu odgovarajuće polimere koji omogućavaju formulaciju i stabilnost kozmetičkog proizvoda (2), sposobnost da odaberu odgovarajući polimer i metodu za inkapsulaciju kozmetički aktivnih supstanci (3). Na osnovu ranije stečenih znanja i znanja stečenog u okviru ovog kursa studenti su sposobni da samostalno rešavaju jednostavnije probleme iz oblasti.

Sadržaj predmeta

Teorijski deo 1. Osnovna svojstva, uloga i značaj polimera u kozmetičkoj industriji. 2. Polimerne površinski aktivne materije (PAM); interakcije polimera i tradicionalnih površinski aktivnih materija. 3. Uloga i izbor polimernih PAM u formiranju i stabilizaciji emulzija, pena, mikro- i nanoemulzija. 4. Sintetski i prirodni polimeri u kozmetičkim proizvodima. 5. Primena polimera u različitim kozmetičkim proizvodima grupisanih po nameni sa osvrtom na tehnologiju proizvodnje: proizvodi za negu i zaštitu kože, kose, noktiju, zuba, dekorativni kozmetički proizvodi, toaletni proizvodi. 6. Biodegradabilni polimeri za inkapsulaciju kozmetički aktivnih supstanci. 7. Primeri iz prakse.
Praktična nastava Proračun HLB broja. Izbor odgovarajućeg polimera za izradu U/V i V/U emulzija. Izrada emulzija prema pripremljenoj recepturi, ispitivanje tipa emulzije, destabilizacija emulzija. Formulisanje pena, mikro- i nanoemulzija.

Literatura

1. M. Kalagasidis Krušić, Polimeri u kozmetičkim proizvodima, Interna skripta, TMF, Beograd 2013.
2. E.D. Goddard, J.V. Gruber, Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care, Allured 2004.
3. C. Bastioli, Handbook of Biodegradable Polymers, RAPRA 2005.
4. A.O. Barel, M. Paye, H.I. Maibach, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Marcel Dekker, 2005
5. P.A. Williams, Handbook of Industrial Watersoluble Polymers, Blackwell, 2007.

Broj časova nedeljno

Predavanja

Računske vežbe

LAB

2

1

1

Metode izvođenja nastave

Predavanja, praktična nastava, izrada seminarskog rada, konsultacije.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju 5 pismeni ispit
praktična nastava 10 usmeni ispit 55
testovi 20
seminari 10

Projektovanje polimerne ambalaže

Naziv predmeta Projektovanje polimerne ambalaže
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul Ambalažni materijali
Profesor Dr Ivanka Popović
Status predmeta Izborni
Broj ESPB 4
Preduslov Nema

Cilj predmeta

Sticanje saznanja o polimernim ambalažnim materijalima. Sticanje saznanja o načinu odabira adekvatnog polimernog ambalažnog materijala. Sticanje znanja o postupcima oblikovanja polimerne ambalaže.

Ishod predmeta

Studenti su sposobni da odaberu adekvatan polimerni ambalažni materijal za zadatu primenu. Studenti su sposobni da odaberu odgovarajući postupak oblikovanja polimernog ambalažnog materijala. Studenti razvijaju sposobnost da kompetentno i organizovano pristupe rešavanju problema. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima.

Sadržaj predmeta

Teorijski deo 1. Uvod. Značaj i obim polimerne ambalaže u svetu i našoj zemlji. 2. Razmatranje svojstava polimera bitnih za primenu kao ambalaže (termička, mehanička, optička, barijerna). 3. Analiza prenosa mase u polimernoj ambalaži (interakcije, migracija, sorpcija, difuzija). 4. Pregled strukture i svojstava polimernih materijala koji se koriste u ambalaži. Termoplastični (poliolefini, vinilni, polikondenzacioni) i termoumrežavajući (polikondenzacioni) polimerni materijali. 5. Postupci oblikovanja polimerne ambalaže. Kalandriranje. Laminiranje. Ekstruzija. Koekstruzija. Ekstruzija i duvanje. Proizvodnja polimernog filma. Termoformiranje. Presovanje u kalupu. Injekciono brizganje. Reakciono injekciono brizganje. Duvanje šupljih tela. Postupci spajanja: lepljenje i zavarivanje. 6. Oblikovanje i proizvodnja multikomponentnih polimernih materijala.
Praktična nastava 1. Proračun tehnoloških parametara opreme za oblikovanje polimerne ambalaže. 2. Modelovanje rada opreme za oblikovanje polimerne ambalaže. 3. Identifikacija polimernih materijala. 4. Analiza sirovina i finalnih proizvoda.

Literatura

1. Ј.S. Veličković, I.G. Popović, Prerada polimernih materijala, Interna skripta, TMF, Beograd 2008.
2. Charles. A. Harper, Ed.Handbook of Plastics, Elastomers & Composites, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
3. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH, Weinheim, 2006.

Broj časova nedeljno

Predavanja

Računske vežbe

LAB

3

2

1

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja, računska i eksperimentalna vežbanja.

Ocena znanja (max. broj poena 100)

Predispitne obaveze bodovi Završni ispit bodovi
aktivnost na predavanju pismeni ispit
praktična nastava 10 usmeni ispit 50
testovi 40
seminari

© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.