O laboratoriji

Dobrodošli u Laboratoriju za polimerna istraživanja!

 

Laboratorija za polimerna istraživanja je deo Katedre za organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu (UB). Kreativni i motivisani istraživači se bave sintezom i karakterizacijom polimernih materijala za primenu u industriji hrane, farmaceutskoj industriji i zaštiti životne sredine.

Laboratorija sarađuje sa drugim grupama na Tehnološko-metalurškom fakultetu, kao i sa drugim institucijama Univerziteta u Beogradu: Institut za nukelarne nauke „Vinča“, Farmaceutski fakultet, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Pored toga, sarađujemo sa Kriminalističko-policijskom akademijom, kao i sa Fakultetom nauke i umetnosti, Adnan Menders Univerziteta iz Turske (Faculty of Science and Art).

Osnovne istraživačke teme kojima se grupa bavi su:

Sinteza i karakterizacija hidrogelova osetljivih na spoljne stimulanse i kompozita za primenu u medicini, farmaciji i industriji hrane

Inkapsulacija aktivnih supstanci/Kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci:
Tema ovih istraživanja je sinteza polimernih nosača, različitih oblika i veličine, osetljivih na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci. Da bi se postiglo željeno ponašanje pri bubrenju, bolji odziv na spoljne stimulanse, poboljšana mehanička, antimikrobna i netoksična svojstva, prirodne polimere kombinujemo sa sintetskim polimerima i/ili ih ojačavamo nanopunilima. Aktivne supstance se inkapsuliraju potapanjem (dip-coating) ili in situ metodom, što zavisi od namene i svojstava aktivnih supstanci i polimernih nosača.
Sinteza polimernih sorbenata za tretman otpadnih voda

Uklanjanje teških metala:
Cilj ovih istraživanja je zaštita životne sredine i uklanjanje jona teških metala iz industrijskih otpadnih voda. S obzirom da su novija istraživanja u okviru ove oblasti pokazala da je adsorpcija jedna od najboljih metoda za uspešno prečišćavanje otpadnih voda, u našoj laboratoriji sintetišemo polimerne sorbente sa jonskim funkcionalnim grupama sposobnim da vežu jone metala. Takođe, ispitujemo i uticaj koncentracije metala, pH, mase sorbenta i temperature na stepen uklanjanja jona metala i ponovnu upotrebu sorbenta.
Uklanjanje/fotokatalitička degradacija tekstilnih boja:
Pošto standardne metode za uklanjanje boja proizvode sekundarni otpad koji zahteva dalje prečišćavanje, sve više pažnje se posvećuje fotohemijskim oksidacionim procesima. Mi primenjujemo jedan od tih procesa, heterogenu fotokatalitičku degradaciju, koja obezbojava otpadne vode i delimično ili u potpunosti degradira boje. Kao fotokatalizator koristimo titan dioksid, koji je uglavnom u praškastom obliku, što otežava i poskupljuje njegovo izdvajanje iz prečišćenih voda nakon tretmana. Stoga, imobilišemo TiO2 nanočestice na polimerne matrice da bi se olakšalo rukovanje i omogućila ponovna upotreba.
Imobilizacija enzima

Sinteza biokatalizatora/Primena biokatalizatora u katalitičkim reakcijama i reakcijama hidrolize:
Cilj ovih istraživanja je imobilizacija enzima u polimerne matrice kako bi se poboljšala njihova stabilnost i sprečila denaturacija, a time i omogućila višekratna upotreba enzima. Imobilisani enzimi se koriste kao biokatalizatori u katalitičkim reakcijama i reakcijama hidrolize. Takođe, svaki pojedinačni imobilisani sistem se optimizuje sastav i parametri reakcije.
Polimeri i polimerni materijali u forenzici

Forenzičke metode za identifikaciju polimera i polimernih materijala:
Imajući u vidu da je forenzika materijala od ključnog značaja za razumevanje i poboljšanje njihovih svojstava, naša grupa je započela istraživanja uzroka koji dovode do oštećenja različitih polimernih proizvoda i mogućnost njihovog otklanjanja.
Tretman elektronskog otpada

Reciklaža polimernih materijala iz elektronskog i električnog otpada:
Ovo je još jedna nova tema kojom se bavi član naše grupe Tihomir Kovačević u okviru svoje doktorske teze. Cilj je da se istraži i unapredi proces izdvajanja, karakterizacije i reciklaže polimernih materijala koji se nalaze u elektronskom i električnom otpadu. Eksperimenti se izvode u laboratoriji profesora dr Željka Kamberovića, red. prof. TMF.
Transfer tehnologije

Technology transfer between PRL and Industry:
Fast growing technology, an ever-changing economy and rapid changes in innovation have triggered companies to face the challenge of competitive advantages. Academia-industry collaborations have been encouraged in many countries by policy-makers. Cooperation with our group should be especially important for industrial firms to access new knowledge, ideas and technologies, as well as skilled labour, especially qualified engineers.

© 2018 Polymer Research Laboratory. All Rights Reserved. SimpleLook.